Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. TEEKTOE: gevestigd aan Kelloggplaats 294, 3068 JG Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 93631200, die jurken verhuurt en portfoliodagen organiseert.
 2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met TEEKTOE.
 3. Overeenkomst: elke afspraak of overeenkomst tussen TEEKTOE en de klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 4. Producten: de goederen en diensten die onderwerp zijn van de overeenkomst, waaronder verhuur van jurken en het organiseren van portfoliodagen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens TEEKTOE.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via elektronische weg zijn overeengekomen.

Artikel 3: Prijzen en Betalingen

 1. Alle prijzen die TEEKTOE hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, leveringskosten, enzovoort, tenzij anders aangegeven.
 2. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de levering van het product of de dienst, tenzij anders overeengekomen.
 3. Bij niet-tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim, zonder dat een verdere ingebrekestelling nodig is. Vanaf dat moment is TEEKTOE gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

Artikel 4: Levering en uitvoering van de dienst

 1. TEEKTOE zal zich inspannen om de dienst met zorg uit te voeren, conform de in de overeenkomst vastgestelde afspraken en procedures.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de dienst dit vereist, heeft TEEKTOE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De klant dient ervoor te zorgen dat alle gegevens, waarvan TEEKTOE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TEEKTOE worden verstrekt.

Artikel 5: Annulering en wijziging

 1. Annulering van een overeenkomst door de klant dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk aan TEEKTOE te worden gemeld.
 2. Indien de klant de overeenkomst annuleert en/of de bestelde producten weigert af te nemen, blijft hij de overeengekomen prijs verschuldigd en zijn eventuele kosten ter zake van reeds verrichte werkzaamheden en/of leveringen verschuldigd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. TEEKTOE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van TEEKTOE.
 2. TEEKTOE is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Artikel 7: Overmacht

 1. In geval van overmacht is TEEKTOE niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. TEEKTOE is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Artikel 8: Klachten en geschillen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan TEEKTOE.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TEEKTOE partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.